редакция

Тропарь Пасхи на иврите. - [Мужской хор] - Безукладников В.А. // редакция


.המשיח קם מבין המתים, רמס מות במותו, וחיים למתים נתן

haМашиах кам мибэн haмэтим, рамас мавет бэмуто, вехаим лемэтим натан.

Файлы

RSS-материал